Ban chi uỷ

1. Bí thư chi bộ
Họ và tên: Nguyễn Thị Hữu
Chức vụ: Hiệu trưởng
Ngày sinh: 13/06/1959
Trình độ chuyên môn: ĐH Sinh
Thành tích nổi bật: CSTĐ cấp tỉnh, GVG cấp tỉnh
Số điện thoại: 0978963828
Email: nthnht@gmail.com

2. Phó bí thư:  

Họ và tên: Lê Thị Hồng Sâm
Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 31/08/1976
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Văn -Sử
Thành tích nổi bật: CSTĐ cấp cơ sở
Số điện thoại: 01694400573
Email: samhai76@gmail.com

3. Chi uỷ viênHọ và tên: Nguyễn Thị Thu Hương
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Ngày sinh: 01/03/1974
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán
Thành tích nổi bật: CSTĐ cấp tỉnh, GVG cấp tỉnh
Số điện thoại: 0985372018
Email: giakhanh.o146@gmail.com

Comments