BCH Công đoàn

1. Chủ tịch công đoàn:  đ/c Lê Thị Hồng Sâm

Họ và tên: Lê Thị Hồng Sâm
Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 31/08/1976
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Văn -Sử
Thành tích nổi bật: CSTĐ cấp cơ sở
Số điện thoại: 01694400573
Email: samhai76@gmail.com

2. Ban chấp hành:
    - đ/c Bùi Thị Phương

Họ và tên: Bùi Thị Phương
Chức vụ: Kế toán
Ngày sinh: 08/06/1964
Trình độ chuyên môn: ĐH TCKT
Thành tích nổi bật: Lao động tiên tiến
Số điện thoại: 01689130935
Email:    - đ/c Nguyễn Huy Phương
Họ và tên: Nguyễn Huy Phương
Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 07/12/1983
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán
Thành tích nổi bật: Lao động tiên tiến
Số điện thoại:
Email: pn1097@gmail.com
Comments