Đoàn TNCS HCM

Họ và tên: Đặng Thanh Tuấn
Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 09/07/1981
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán -Lí
Thành tích nổi bật: CSTĐ cấp cơ sở, GVG cấp tỉnh
Số điện thoại: 0984683868
Email: tuandt981@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hương
Chức vụ: Tổ phó tổ KHTN
Ngày sinh: 12/12/1981
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán
Thành tích nổi bật: CSTĐ cấp cơ sở, GVG cấp tỉnh
Số điện thoại: 0988966339
Email: huonghoahuonghoa8103@gmail.com
Comments