Lãnh đạo trường

BAN GIÁM HIỆU
 
Họ và tên: Nguyễn Thị Hữu
Chức vụ: Hiệu trưởng
Ngày sinh: 13/06/1959
Trình độ chuyên môn: ĐH Sinh
Thành tích nổi bật: CSTĐ cấp tỉnh, GVG cấp tỉnh, Huân chương Lao động hạng Ba
Số điện thoại: 0978963828
Email: nthnht@gmail.com
Họ và tên: Phạm Minh Nghĩa
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Ngày sinh: 15/11/1978
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán
Thành tích nổi bật: CSTĐ cấp tỉnh, GVG cấp tỉnh
Số điện thoại: 0985372049
Email: pmnghia1978@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hương
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Ngày sinh: 01/03/1974
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán
Thành tích nổi bật: CSTĐ cấp tỉnh, GVG cấp tỉnh, Bằngkhen của thủ tướngchính phủ
Số điện thoại: 0985372018
Email: giakhanh.o146@gmail.com
 
Họ và tên: Trần Thị Mai
Chức vụ: Tổ trưởng tổ KHTN
Ngày sinh: 23/12/1977
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tin
Thành tích nổi bật: CSTĐ cấp cơ sở, GVG cấp tỉnh
Số điện thoại: 0985135989
Email: tranthimai77@gmail.com
Comments