Tổ khoa học tự nhiên

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
 
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hương
Chức vụ: Tổ trưởng tổ KHTN
Ngày sinh: 12/12/1981
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán
Thành tích nổi bật: CSTĐ cấp cơ sở, GVG cấp tỉnh
Số điện thoại: 0988966339
Email: huonghoahuonghoa8103@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Văn Bẩy
Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 13/02/1979
Trình độ chuyên môn: ĐHSP TD
Thành tích nổi bật: LĐ tiên tiến
Số điện thoại: 0986419136
Email:
Họ và tên: Phạm Văn Cảnh
Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 03/09/1980
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tin
Thành tích nổi bật: CSTĐ cấp cơ sở, GVG cấp tỉnh
Số điện thoại: 01666975222
Email: phamcanh1980@gmail.com
Họ và tên: Phan Thị Giáo
Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 08/05/1980
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Sinh-Hoá
Thành tích nổi bật: CSTĐ cấp cơ sở, GVG cấp tỉnh
Số điện thoại: 0982899774
Email: phangiaovu7580@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hiếu
Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 14/03/1986
Trình độ chuyên môn: CĐSP Toán-Lí
Thành tích nổi bật: Lao động tiên tiến
Số điện thoại: 0986879593
Email: hoanghonmautim143h@yahoo.com
Họ và tên: Vũ Thị Thu Hoài
Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 18/11/1983
Trình độ chuyên môn: CĐSP Lí-Đội
Thành tích nổi bật: Lao động tiên tiến
Số điện thoại: 0978012183
Email: vutthoai.vu@gmail.com
Họ và tên:  Thị Lan Hương
Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 19/12/1979
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán
Thành tích nổi bật: CSTĐ cấp cơ sở
Số điện thoại: 03513690279
Email: lahuong08@gmail.com
Họ và tên: Lã Thị Huyền
Chức vụ: Tổ phó
Ngày sinh: 28/08/1982
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Sinh-Hoá
Thành tích nổi bật: CSTĐ cấp cơ sở, GVG cấp tỉnh
Số điện thoại: 01696988282
Email: huyenmai208@gmail.com
Họ và tên: Lê Thị Thanh Mai
Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 12/05/1980
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Sinh-Hoá
Thành tích nổi bật: CSTĐ cấp cơ sở, GVG cấp huyện
Số điện thoại: 0985372027
Email:
Họ và tên: Trần Thanh Mai
Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 10/04/1986
Trình độ chuyên môn: CĐSP Sinh-KTNN
Thành tích nổi bật: Lao động tiên tiến
Số điện thoại: 0983486581
Email: thanhmai86nht@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Quang Trung
Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 5/5/1976
Trình độ chuyên môn: CĐSP TD
Thành tích nổi bật: Lao động tiên tiến
Số điện thoại: 0986649499
Email: hanhtrung1976@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Huy Phương
Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 07/12/1983
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán
Thành tích nổi bật: Lao động tiên tiến
Số điện thoại:
Email: pn1097@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Lệ Thu
Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 14/03/1976
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán
Thành tích nổi bật: Lao động tiên tiến
Số điện thoại: 0978012123
Email:
Họ và tên: Đặng Thanh Tuấn
Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 09/07/1981
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán -Lí
Thành tích nổi bật: CSTĐ cấp cơ sở, GVG cấp tỉnh
Số điện thoại: 0984683868
Email: tuandt981@gmail.com
Họ và tên: Đặng Thị Ngọc Tuyên
Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 06/12/1983
Trình độ chuyên môn: CĐSP Toán-Tin
Thành tích nổi bật: CSTĐ cấp cơ sở, GVG cấp tỉnh
Số điện thoại: 0973061269
Email: tuyenchien2006@gmail.com
Họ và tên: Lê Văn Dũng
Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 05/01/1979
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán
Thành tích nổi bật:CSTĐ cấp cơ sở 
Số điện thoại: 0988925080
Email: lehaitung1710@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 21/06/1984
Trình độ chuyên môn: CĐSP Sinh-Hóa
Thành tích nổi bật: CSTĐ cấp cơ sở
Số điện thoại: 0982248800
Email:vandung@gmail.com
Comments