Tổ khoa học xã hội

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
 
Họ và tên: Phan Thị Quế
Chức vụ: Tổ trưởng tổ KHXH&NV
Ngày sinh: 31/10/1974
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Văn
Thành tích nổi bật: CSTĐ cấp cơ sở, GVG cấp huyện
Số điện thoại: 01273021068
Email: phanthique74@gmail.com
Họ và tên: Bùi Thị Thìn
Chức vụ: Tổ phó tổ KHXH&NV
Ngày sinh: 27/03/1975
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Văn
Thành tích nổi bật: CSTĐ cấp cơ sở, GVG cấp huyện
Số điện thoại: 01682934345
Email: haiqld@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Đào
Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 24/10/1981
Trình độ chuyên môn: CĐSP Văn -Địa
Thành tích nổi bật: LĐ tiên tiến
Số điện thoại: 0963660969
Email: nguyenthidaothcsnht@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 10/12/1974
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Văn
Thành tích nổi bật: CSTĐ cấp cơ sở
Số điện thoại: 0919982513
Email: hangtinthcsnht@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 19/11/1981
Trình độ chuyên môn: CĐSP Văn-Nhạc
Thành tích nổi bật: CSTĐ cấp cơ sở, GVG cấp huyện
Số điện thoại: 01692760568
Email: pthang1981@gmail.com
Họ và tên: Đào Thị Quỳnh Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 10/12/1975
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tiếng Anh
Thành tích nổi bật: CSTĐ cấp tỉnh, GVG cấp tỉnh
Số điện thoại: 01237419695
Email: hoaquyenanh@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng
Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 08/08/1977
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tiếng Anh
Thành tích nổi bật: Lao động tiên tiến
Số điện thoại: 01248247912
Email: nguyenthikimhong77@gmail.com
Họ và tên: Lê Thị Thanh Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 04/11/1977
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tiếng Anh
Thành tích nổi bật: CSTĐ cấp cơ sở, GVG cấp tỉnh
Số điện thoại: 0912503575
Email: lehuyen114@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Mai
Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 30/10/1979
Trình độ chuyên môn: CĐSP Văn - CD
Thành tích nổi bật: CSTĐ cấp cơ sở, GVG cấp huyện
Số điện thoại: 0974867779
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Năm
Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 10/07/1983
Trình độ chuyên môn: CĐSP Sử - GDCD
Thành tích nổi bật: CSTĐ cấp cơ sở, GVG cấp huyện
Số điện thoại: 0932292691
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Ninh
Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 19/02/1976
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Sử
Thành tích nổi bật: CSTĐ cấp cơ sở, GVG cấp huyện
Số điện thoại: 0979860622
Email: thuylinhdt76@yahoo.com.vn
Họ và tên: Phạm Thị Phượng
Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 15/07/1981
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Văn-Địa
Thành tích nổi bật: CSTĐ cấp tỉnh, GVG cấp tỉnh
Số điện thoại: 0989231825
Email: phamphuong1981@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Quý
Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 11/08/1983
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Âm Nhạc
Thành tích nổi bật: Lao động tiên tiến
Số điện thoại: 0983811293
Email:
Họ và tên: Lê Thị Hồng Sâm
Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 31/08/1976
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Văn -Sử
Thành tích nổi bật: CSTĐ cấp cơ sở
Số điện thoại: 01694400573
Email: samhai76@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Tam
Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 29/07/1980
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Địa
Thành tích nổi bật: CSTĐ cấp cơ sở, GVG cấp tỉnh
Số điện thoại: 01672778440
Email: ntam1980@gmail.com

Họ và tên: Phạm Thị Thúy
Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 03/01/1977
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Anh
Thành tích nổi bật: CSTĐ cấp cơ sở, GVG cấp huyện
Số điện thoại: 01273021970
Email: thuychuc7770@gmail.com

Họ và tên: Đặng Duy Ngọc
Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 1982
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Van
Thành tích nổi bật: CSTĐ cấp tinh, GVG cấp tinh
Số điện thoại: 0979576768
Email: duyngoc82@gmail.com
Comments