Tổ Ngoại Ngữ

Họ và tên: Đào Thị Quỳnh Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 10/12/1975
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tiếng Anh
Thành tích nổi bật: CSTĐ cấp tỉnh, GVG cấp tỉnh
Số điện thoại: 01237419695
Email: hoaquyenanh@gmail.com

Họ và tên: Lê Thị Thanh Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 04/11/1977
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tiếng Anh
Thành tích nổi bật: CSTĐ cấp cơ sở, GVG cấp tỉnh
Số điện thoại: 0912503575
Email: lehuyen114@gmail.com

Họ và tên: Phạm Thị Thúy
Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 03/01/1977
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Anh
Thành tích nổi bật: CSTĐ cấp cơ sở, GVG cấp huyện
Số điện thoại: 01273021970
Email: thuychuc7770@gmail.com


Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng
Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 08/08/1977
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tiếng Anh
Thành tích nổi bật: Lao động tiên tiến
Số điện thoại: 01248247912
Email: nguyenthikimhong77@gmail.com