Theo giáo viên

THỜI KHOÁ BIỂU CỦA GIÁO VIÊN: BẨY
Thực hiện từ ngày: 26/08/2013

 

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

 

TD-9A

TD-8C

 

 

TD-8B

 

2

 

TD-8A

TD-9C

 

 

TD-9B

 

3

 

 

TD-9A

 

TD-9C

 

 

4

TD-8C

 

TD-8B

 

TD-9B

TD-8A

 

5

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU CỦA GIÁO VIÊN: ĐÀO
Thực hiện từ ngày: 26/08/2013

 

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

 

 

Địa-7C

 

 

 

 

2

Địa-7B

 

N.Văn-7B

 

 

N.Văn-7B

 

3

Địa-8C

 

 

Địa-7B

 

N.Văn-7B

 

4

 

N.Văn-7B

 

 

 

 

 

5

 

Địa-8B

Địa-8A

Địa-7C

 

SH-7B

 

THỜI KHOÁ BIỂU CỦA GIÁO VIÊN: GIÁO
Thực hiện từ ngày: 26/08/2013

 

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

 

 

Sinh-6A

 

 

Sinh-6A

 

2

 

 

 

 

Hoá-9B

 

 

3

 

 

 

 

 

Sinh-6B

 

4

Hoá-9B

 

 

 

Hoá-9A

 

 

5

Hoá-9A

 

Sinh-6B

 

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU CỦA GIÁO VIÊN: HOA
Thực hiện từ ngày: 26/08/2013

 

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

 

 

 

NN-9B

TCA-9B

 

 

2

 

 

 

TCA-9B

NN-9C

 

 

3

NN-9A

 

 

 

NN-9A

NN-9B

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

NN-9C

 

SH-9C

 

THỜI KHOÁ BIỂU CỦA GIÁO VIÊN: HỒNG
Thực hiện từ ngày: 26/08/2013

 

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

 

 

NN-7B

 

NN-7B

NN-7A

 

2

 

 

NN-7A

 

 

NN-7C

 

3

NN-7C

 

NN-7C

 

TCA-7A

 

 

4

TCA-7A

 

 

 

NN-7A

 

 

5

NN-7B

 

 

 

 

SH-7A

 

THỜI KHOÁ BIỂU CỦA GIÁO VIÊN: HUYỀN
Thực hiện từ ngày: 26/08/2013

 

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

NN-8A

 

 

NN-8B

NN-8C

NN-8C

 

3

 

 

 

 

 

NN-8A

 

4

NN-8B

 

 

 

 

NN-8B

 

5

NN-8C

 

 

 

NN-8A

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU CỦA GIÁO VIÊN: L.HUYỀN
Thực hiện từ ngày: 26/08/2013

 

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

 

Hoá-8A

Hoá-8A

 

 

 

 

2

 

Hoá-8B

Hoá-8C

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Hoá-8B

 

4

 

 

 

 

 

Hoá-8C

 

5

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU CỦA GIÁO VIÊN: MAI
Thực hiện từ ngày: 26/08/2013

 

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

 

 

 

 

 

N.Văn-8A

 

2

CD-9B

CD-9C

CD-8A

 

 

N.Văn-8A

 

3

CD-8B

N.Văn-8A

CD-8C

 

 

 

 

4

 

 

N.Văn-8A

 

 

 

 

5

 

CD-9A

 

 

 

SH-8A

 

THỜI KHOÁ BIỂU CỦA GIÁO VIÊN: N.HẰNG
Thực hiện từ ngày: 26/08/2013

 

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

 

 

N.Văn-6C

TCV-6C

 

 

 

2

 

 

 

 

 

N.Văn-6C

 

3

 

 

 

 

 

N.Văn-6C

 

4

N.Văn-6C

TCV-6C

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

SH-6C

 

THỜI KHOÁ BIỂU CỦA GIÁO VIÊN: NGỌC
Thực hiện từ ngày: 26/08/2013

 

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

 

 

 

N.Văn-9C

 

 

 

2

N.Văn-9C

 

N.Văn-9B

N.Văn-9C

 

 

 

3

Nhạc-9C

 

N.Văn-9B

N.Văn-9B

 

N.Văn-9C

 

4

 

N.Văn-9B

N.Văn-9C

N.Văn-9B

 

 

 

5

Nhạc-9B

 

Nhạc-9A

 

 

SH-9B

 

THỜI KHOÁ BIỂU CỦA GIÁO VIÊN: P.HẰNG
Thực hiện từ ngày: 26/08/2013

 

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

 

 

 

 

Nhạc-7C

 

 

2

N.Văn-6A

 

N.Văn-6A

 

Nhạc-6A

Nhạc-8B

 

3

Nhạc-6B

Nhạc-7B

N.Văn-6A

 

Nhạc-6C

 

 

4

 

N.Văn-6A

 

 

Nhạc-8C

 

 

5

 

Nhạc-8A

 

 

Nhạc-7A

SH-6A

 

THỜI KHOÁ BIỂU CỦA GIÁO VIÊN: PHƯỢNG
Thực hiện từ ngày: 26/08/2013

 

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

 

 

 

 

N.Văn-6B

 

 

2

 

 

 

 

N.Văn-6B

 

 

3

 

 

N.Văn-6B

 

 

 

 

4

 

N.Văn-6B

Địa-6A

 

Địa-6C

 

 

5

Địa-6B

 

 

 

 

SH-6B

 

THỜI KHOÁ BIỂU CỦA GIÁO VIÊN: QUÝ
Thực hiện từ ngày: 26/08/2013

 

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU CỦA GIÁO VIÊN: TAM
Thực hiện từ ngày: 26/08/2013

 

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

 

 

Địa-9A

 

 

Địa-9C

 

2

N.Văn-8C

 

 

 

 

 

 

3

 

Địa-9B

Địa-9C

N.Văn-8C

 

N.Văn-8C

 

4

 

Địa-7A

 

N.Văn-8C

 

Địa-9A

 

5

Địa-7A

 

 

Địa-9B

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU CỦA GIÁO VIÊN: THU
Thực hiện từ ngày: 26/08/2013

 

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

 

CN-9C

CN-9B

Toán-7C

 

Toán-7C

 

2

 

 

 

Toán-7C

 

CN-7A

 

3

 

Toán-7C

 

 

 

 

 

4

CN-9A

CN-7C

 

 

 

 

 

5

 

CN-7B

 

 

 

SH-7C

 

THỜI KHOÁ BIỂU CỦA GIÁO VIÊN: TR.MAI
Thực hiện từ ngày: 26/08/2013

 

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

 

CN-6A

 

CN-6B

 

 

 

2

 

CN-6C

Sinh-8B

 

 

 

 

3

Sinh-8A

CN-6B

Sinh-8A

Sinh-8B

 

 

 

4

 

 

Sinh-8C

CN-6A

 

 

 

5

 

 

CN-6C

Sinh-8C

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU CỦA GIÁO VIÊN: TUẤN
Thực hiện từ ngày: 26/08/2013

 

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

 

Toán-8B

Lý-9C

Toán-8B

Lý-6C

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Toán-8B

Toán-8B

 

Lý-6B

 

 

4

 

Lý-9C

 

 

Lý-6A

 

 

5

TCT-8B

 

TCT-8B

 

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU CỦA GIÁO VIÊN: V.HOA
Thực hiện từ ngày: 26/08/2013

 

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

 

Sinh-7C

 

 

Hoá-9C

 

 

2

 

Sinh-7A

 

Sinh-7A

Sinh-7B

 

 

3

 

 

 

Hoá-9C

 

 

 

4

 

 

 

Sinh-7B

Sinh-7C

 

 

5

HĐNG(1,3)-9C

 

 

 

HĐNG(2,4)-9B

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU CỦA GIÁO VIÊN: CẢNH
Thực hiện từ ngày: 26/08/2013

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

 

Toán-7A

Toán-7A

Toán-7A

 

 

2

 

 

 

 

Toán-7A

 

3

 

 

 

 

Toán-8A

 

4

Toán-8A

Toán-8A

 

Toán-8A

TCT-8A

 

5

TCT-8A

 

 

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU CỦA GIÁO VIÊN: DŨNG
Thực hiện từ ngày: 26/08/2013

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

 

 

 

 

 

 

2

 

Toán-9A

 

Toán-9A

Toán-9A

 

3

 

Toán-9C

 

Toán-9A

 

 

4

 

 

 

Toán-9C

Toán-9C

Toán-9C

5

 

TCT-9C

 

 

TCT-9C

 

THỜI KHOÁ BIỂU CỦA GIÁO VIÊN: HIẾU
Thực hiện từ ngày: 26/08/2013

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

 

 

 

Lý-8C

CN-8A

 

2

 

Toán-7B

 

Toán-7B

 

 

3

 

 

Toán-7B

Lý-8A

CN-8B

 

4

Toán-7B

CN-8B

TCT-7B

Lý-8B

TCT-7B

 

5

 

CN-8C

 

CN-8A

CN-8C

 

THỜI KHOÁ BIỂU CỦA GIÁO VIÊN: HOÀI
Thực hiện từ ngày: 26/08/2013

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

 

Lý-7B

 

 

 

 

2

 

Lý-7C

 

 

 

 

3

 

Lý-7A

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

HĐNG(1,3)-7A

HĐNG(2,4)-7C

 

HĐNG(2,4)-6C

 

THỜI KHOÁ BIỂU CỦA GIÁO VIÊN: HƯƠNG
Thực hiện từ ngày: 26/08/2013

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

 

Toán-9B

 

 

 

Lý-9B

2

 

Toán-9B

Lý-9A

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Lý-9A

4

 

 

Toán-9B

 

 

Toán-9B

5

 

 

Lý-9B

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU CỦA GIÁO VIÊN: L.HƯƠNG
Thực hiện từ ngày: 26/08/2013

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

 

Toán-8C

 

 

 

Toán-8C

2

 

Toán-8C

Tin-7C

Toán-8C

 

 

3

 

 

 

 

 

Tin-7C

4

 

TCT-8C

Tin-9A

Tin-9A

 

 

5

 

 

TCT-8C

 

 

SH-8C

THỜI KHOÁ BIỂU CỦA GIÁO VIÊN: L.MAI
Thực hiện từ ngày: 26/08/2013

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

 

 

 

 

Sinh-9A

 

2

 

 

 

 

 

Sinh-9C

3

 

Sinh-6C

 

 

Sinh-9B

 

4

Sinh-9C

Sinh-9A

 

 

 

Sinh-6C

5

 

Sinh-9B

 

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU CỦA GIÁO VIÊN:
Thực hiện từ ngày: 26/08/2013

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ-9C

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

-7C

-7A

-6C

-7B

 

THỜI KHOÁ BIỂU CỦA GIÁO VIÊN: NĂM
Thực hiện từ ngày: 26/08/2013

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

 

 

 

 

 

CD-7B

2

CD-6B

 

 

 

 

 

3

Sử-9B

 

 

 

 

CD-6A

4

 

 

CD-7C

 

 

CD-7A

5

CD-6C

 

Sử-9C

Sử-9A

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU CỦA GIÁO VIÊN: NINH
Thực hiện từ ngày: 26/08/2013

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

 

 

N.Văn-8B

 

N.Văn-8B

 

2

N.Văn-8B

 

 

 

N.Văn-8B

Sử-6B

3

 

 

 

 

Sử-6A

 

4

 

 

Sử-6C

 

 

 

5

 

 

 

 

 

SH-8B

THỜI KHOÁ BIỂU CỦA GIÁO VIÊN: PHƯƠNG
Thực hiện từ ngày: 26/08/2013

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

 

Toán-6C

 

MT-8A

MT-6A

 

2

 

 

Toán-6C

MT-6C

Toán-6C

 

3

 

 

MT-7A

MT-6B

MT-8C

 

4

 

 

 

Toán-6C

 

 

5

MT-7C

 

 

MT-7B

MT-8B

 

THỜI KHOÁ BIỂU CỦA GIÁO VIÊN: QUẾ
Thực hiện từ ngày: 26/08/2013

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

 

 

 

 

 

 

2

N.Văn-7C

 

 

 

N.Văn-7C

 

3

Sử-7B

 

 

Sử-7C

N.Văn-7C

Sử-7A

4

 

 

 

N.Văn-7C

 

Sử-7B

5

 

 

 

Sử-7A

Sử-7C

 

THỜI KHOÁ BIỂU CỦA GIÁO VIÊN: SÂM
Thực hiện từ ngày: 26/08/2013

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

 

 

 

 

Sử-8C

 

2

N.Văn-7A

 

 

Sử-8A

Sử-8A

 

3

N.Văn-7A

Sử-8C

 

N.Văn-7A

 

 

4

 

 

 

N.Văn-7A

Sử-8B

 

5

 

 

 

Sử-8B

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU CỦA GIÁO VIÊN: THÌN
Thực hiện từ ngày: 26/08/2013

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

 

 

 

N.Văn-9A

 

N.Văn-9A

2

N.Văn-9A

 

 

 

 

N.Văn-9A

3

 

N.Văn-9A

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

SH-9A

THỜI KHOÁ BIỂU CỦA GIÁO VIÊN: THÚY
Thực hiện từ ngày: 26/08/2013

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

 

 

 

 

 

NN-6C

2

 

NN-6B

 

NN-6A

 

 

3

NN-6C

 

 

NN-6C

 

 

4

NN-6B

 

 

NN-6B

 

NN-6A

5

NN-6A

 

 

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU CỦA GIÁO VIÊN: TRUNG
Thực hiện từ ngày: 26/08/2013

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

 

 

TD-6B

TD-7B

TD-7A

 

2

TD-6C

 

 

 

 

 

3

TD-6A

 

TD-6C

TD-6A

TD-7B

 

4

TD-7C

 

TD-7A

 

TD-6B

TD-7C

5

 

 

 

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU CỦA GIÁO VIÊN: TUYÊN
Thực hiện từ ngày: 26/08/2013

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

 

Toán-6B

 

Toán-6A

 

Toán-6B

2

 

Toán-6A

TCT-6B

Toán-6B

 

Tin-6A

3

 

Toán-6A

 

 

 

 

4

Toán-6A

 

Toán-6B

 

 

TCT-6B

5

 

 

Tin-6A

 

 

 

 

Comments