Hưởng ứng tuần lễ an toàn giao thông

đăng 08:07, 14 thg 5, 2013 bởi Phạm Văn Cảnh

UBND TỈNH HÀ NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 


  Số:  619  /SGDĐT-GDTrH

V/v hướng ứng, tổ chức Tuần lễ ATGT đường bộ lần 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 


Hà Nam, ngày  04  tháng 5 năm 2013

 

 

Kính gửi:

- Các phòng Giáo dục và Đào tạo

- Các trường Trung học phổ thông

- Các trung tâm giáo dục thường xuyên

 

Thực hiện công văn số 2680/BGDĐT-CTHSSV ngày 24 tháng 4 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hưởng ứng Tuần lễ An toàn giao thông đường bộ lần thứ 2 tại Việt Nam; Kế hoạch số 33/KH-ATGT ngày 26/4/2013 về việc tổ chức Tuần lễ An toàn giao thông đường bộ của Ban an toàn giao thông tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam đề nghị các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường Trung học phổ thông, các trung tâm Giáo dục thường xuyên chỉ đạo thực hiện, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nhắc nhở cho học sinh với các nội dung sau:

1- Nội dung tuyên truyền: Các quy tắc giao thông đối người đi bộ; các quy định nhường đường cho người đi bộ; nguyên nhân và hậu quả tai nạn giao thông đối với người đi bộ; quy định xử phạt vi phạm đối người đi bộ.

2- Hình thức tuyên truyền: Thông qua các buổi nói chuyện, toạ đàm, phát thanh, Website của nhà trường, panô, áp phích, băng rôn,...

3- Khẩu hiệu tuyên truyền:

- Hưởng ứng Tuần lễ An toàn giao thông đường bộ lần thứ 2

- Nâng cao an toàn cho người đi bộ.

- Nhường đường cho người đi bộ.

- Sang đường đúng nơi quy định

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam đề nghị các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường Trung học phổ thông, các Trung tâm Giáo dục thường xuyên triển khai đồng loạt và hiệu quả các nội dung trên trong thời gian từ 6 đến 12 tháng 5 năm 2013.         

Báo cáo kết quả về sở Giáo dục và Đào tạo qua phòng Giáo dục trung học trước ngày 20/5/2013.

Địa chỉ liên hệ: Phòng Giáo dục trung học- sở GD&ĐT Hà Nam; ĐT 03513 854094; Email: tdnam.hanam@moet.edu.vn

                             GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:                                                                               Đã ký

Như kính gửi.

Ban ATGT tỉnh ( đề b/c)

Lưu: VT, GDTrH

 

 

                                      Nguyễn Văn Khoát

Comments