THÔNG TIN HS‎ > ‎

Khối lớp 9

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9 A

 

 

NĂM HỌC 2013 - 2014

 

STT

HỌ VÀ

TÊN

NGÀY SINH

GHI CHÚ

1

Phạm Phương

Anh

13/1/1999

 

2

Nguyễn Thế

Anh

11/2/1999

 

3

Trần Tiến

Anh

9/9/1999

 

4

Vũ Đức

Cảnh

29/10/1999

 

5

Phạm Linh

Chi

9/8/1999

 

6

Đỗ Văn

Chính

25/3/1999

 

7

Vũ Quốc

Cường

27/2/1999

 

8

Trần Thành

Đạt

13/11/1999

 

9

Nguyễn Việt

Đức

13/10/1999

 

10

Phạm Công

Đức

20/7/1999

 

11

Ngô Tam

Dương

21/1/1999

 

12

Vũ Việt

23/7/1999

 

13

Nguyễn Đình

Hải

3/3/1999

 

14

Nguyễn Thị

Hiền

7/3/1999

 

15

Trần Đại

Hiệp

8/7/1999

 

16

Nguyễn Ngọc

Hiếu

22/4/1999

 

17

Lê Minh

Hoàng

6/9/1999

 

18

Trương Huy

Hoàng

7/4/1999

 

19

Nguyễn Mạnh

Hùng

28/4/1999

 

20

Phạm Quang

Huy

11/6/1999

 

21

Lê Ngọc

Huyền

28/7/1999

 

22

Nguyễn Nhật

Lệ

24/3/1999

 

23

Nguyễn Diệu

Linh

21/7/1999

 

24

Phan Thị Ngọc

Linh

7/6/1999

 

25

Trần Diệu

Linh

7/2/1999

 

26

Nguyễn Hoàng

Long

30/9/1999

 

27

Vũ Thành

Luân

3/5/1999

 

28

Phạm Đức

Mạnh

24/4/1999

 

29

Bùi Bình

Minh

5/3/1999

 

30

Nguyễn Quang

Minh

26/3/1999

 

31

Trịnh Văn

Minh

31/10/1999

 

32

Nguyễn Thị Thanh

Nhàn

16/1/1999

 

33

Trần Hồng

Quân

25/6/1999

 

34

Nghiêm Ngọc

Sơn

5/6/1999

 

35

Lê Quốc

Thái

18/5/1999

 

36

Phạm Duy

Thắng

24/8/1999

 

37

Bùi Phan Tuấn

Thành

17/8/1999

 

38

Phạm Quang

Thịnh

11/6/1999

 

39

Trần Anh

Tuấn

11/5/1999

 

40

Phạm Anh

Văn

28/2/1999

 

41

Trịnh Đức

Văn

16/10/1999

 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9 B

 

NĂM HỌC 2013 - 2014

 

 

 

 

 

 

STT

HỌ VÀ

TÊN

NGÀY SINH

LỚP

GHI CHÚ

1

Hoàng Thị Kiều

Anh

22/1/1999

9B

 

2

Bùi Việt

Anh

18/8/1999

9B

 

3

Nguyễn Việt

Anh

10/9/1999

9B

 

4

Nguyễn Việt

Anh

11/8/1999

9B

 

5

Chu Thị Ngọc

Ánh

20/1/1999

9B

 

6

Nguyễn Việt

Đức

7/11/1999

9B

 

7

Phạm Thị Kiều

Duyên

9/6/1999

9B

 

8

Nguyễn Ngọc

Hải

16/9/1999

9B

 

9

Nguyễn Thị Minh

Hằng

17/5/1999

9B

 

10

Nguyễn Công

Hiệp

7/3/1999

9B

 

11

Phạm Trung

Hiếu

8/12/1999

9B

 

12

Vũ Lương Tú

Hoa

7/12/1999

9B

 

13

Nguyễn Phi

Hùng

6/3/1999

9B

 

14

Nguyễn Thị Mai

Hương

28/10/1999

9B

 

15

Đoàn Quang

Huy

18/5/1999

9B

 

16

Nguyễn Thành

Lâm

21/10/1999

9B

 

17

Nguyễn Thị Ngọc

Linh

18/11/1999

9B

 

18

Đỗ Minh

Lợi

28/5/1999

9B

 

19

Nguyễn Thị

Mai

25/5/1999

9B

 

20

Lê Quang

Minh

14/12/1999

9B

 

21

Nguyễn Ngọc

Minh

10/9/1999

9B

 

22

Nguyễn Thị

Ngọc

23/02/1999

9B

 

23

Nguyễn Thị

Nguyệt

16/11/1999

9B

 

24

Trịnh Văn

Nhân

26/02/1999

9B

 

25

Vũ Ngọc

Quảng

10/9/1999

9B

 

26

Nguyễn Đức

Quý

6/5/1999

9B

 

27

Phạm Hồng

Sơn

16/2/1999

9B

 

28

Trịnh Đức

Toàn

26/3/1999

9B

 

29

Nguyễn Thị Thu

Trà

23/10/1999

9B

 

30

Nguyễn Thị Thu

Trang

4/7/1999

9B

 

31

Đinh Quang

Trung

14/5/1999

9B

 

32

Trịnh Văn

Tuấn

 

9B

 

33

Nguyễn Thanh

Tùng

9/10/1999

9B

 

34

Phạm Thị Thu

Tuyết

4/12/1999

9B

 

35

Vũ Tú

Uyên

22/5/1999

9B

 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9C

 

 

NĂM HỌC 2013 - 2014

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

GHI CHÚ

1

Ứng Hoàng

Anh

6/11/1999

 

2

Lê Kiều

Anh

9/9/1999

 

3

Nguyễn Việt

Anh

24/4/1999

 

4

Phạm Quốc

Đạt

9/12/1999

 

5

Nguyễn Thu

18/5/1999

 

6

Trần Thu

20/1/1999

 

7

Đặng Thị Hồng

Hạnh

30/8/1999

 

8

Nguyễn Thị Hồng

Hạnh

14/2/1999

 

9

Trương Thị Thu

Hiền

30/10/1999

 

10

Nguyễn Huy

Hiệu

10/5/1999

 

11

Nguyễn Thị Thu

Hương

8/6/1999

 

12

Doãn

Huyền

25/12/1999

 

13

Nguyễn Thị Thu

Huyền

24/3/1999

 

14

Trần Thị

Huyền

2/3/1999

 

15

Phạm Thùy

Linh

8/10/1999

 

16

Vũ Thuỳ

Linh

16/1/1999

 

17

Nguyễn Thị

Loan

3/1/1999

 

18

Phạm Mai

Loan

6/8/1999

 

19

Nguyễn Đình

Luyện

7/7/1999

 

20

Lê Thị Khánh

Ly

23/5/1999

 

21

Nguyễn Thị Lưu

Ly

8/2/1999

 

22

Lê Quỳnh

Mai

14/12/1999

 

23

Vũ Trà

My

11/11/1999

 

24

Vũ Kim

Ngân

5/10/1999

 

25

Chu Thị

Ngát

12/2/1999

 

26

Phạm Thị Bích

Ngọc

4/9/1999

 

27

Đặng Thị Hồng

Nhung

18/7/1999

 

28

Nguyễn Thị Hồng

Nhung

18/10/1999

 

29

Nguyễn Thu

Phương

23/7/1999

 

30

Vũ Thị Hương

Quỳnh

6/2/1999

 

31

Bùi Thị Thanh

Tâm

20/9/1999

 

32

Nguyễn Thanh

Tâm

26/7/1999

 

33

Phạm Thị Phương

Thanh

25/4/1999

 

34

Nguyễn Thị

Thúy

3/9/1999

 

35

Nguyễn Thị

Toan

9/3/1999

 

36

Nguyễn Văn

Toàn

3/12/1999

 

37

Bùi Huyền

Trang

31/3/1999

 

38

Đặng Thị Quỳnh

Trang

15/7/1999

 

39

Trương Tuấn

Trường

22/2/1999

 

40

Nguyễn Thị Ngọc

Vân

11/9/1999

 

41

Lê Minh

Vượng

14/1/1999

 

42

Nguyễn Thị

Xuân

17/8/1999

 

Comments